Planförslaget avser dels att upprätta bestämmelser för skydd och varsamhet för befintlig bebyggelse och vegetation i kvarteret, dels ge ramar för kompletterande nybebyggelse.

Bebyggelsen i kvarteret är varierad i 1 – 4 våningar och representerar olika utbyggnadsstadier från 1870-talet till 2000-talet. De senast tillkomna byggnaderna har i volym, läge och arkitektur anpassats till äldre omgivande bebyggelse. Karakteristiskt för kvarteret är bebyggelse längs gatan, ibland sammanbyggda hus och ibland små öppningar in mot gården. Kvarterets inre har övervägande grön karaktär – ett stort grönt inre rum, om än uppdelat av plank – men det finns även hårdgjorda ytor och inslag av enklare byggnader. Det finns flera värdefulla träd. Trots variationen framstår kvarteret som en miljömässig helhet. Detaljplanen, som också har karaktären av bevaringsplan, beskriver på ett förtjänstfullt sätt kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter och anger tydliga bevaringsbestämmelser. Alla gatuhus inom planområdet, utom de senaste årens bebyggelse ger rivningsförbud. Planbeskrivningen innehåller också en välgjord skuggstudie samt undersökning av ljudnivåer.

Tre nybyggnadsmöjligheter anges, på fastigheterna 4, 9 och 13. På nr. 4 föreslås ett 3 ½-våningshus på idag obebyggd mark. Föreningen Gamla Lund ser positivt på ett gatuhus i detta läge, men förespråkar en högsta höjd på 2 ½ våningar för att få en bättre harmoni med grannhusen. Det vore en fördel med bestämmelse om sadeltak och takvinkel anpassad till grannhusen. På nr. 9 föreslås befintlig garagebyggnad på gården ersatt av ett mindre bo-stadshus i samma läge. Föreningen ser inget hinder för detta. På nr. 13 föreslås en byggrätt i tomtgräns i kvarterets inre. Föreningen Gamla Lund ser en byggnad i detta läge som pro-blematisk, dels därför att den styckar upp kvarterets inre gröna rum, dels för att den direkt påverkar grannfastigheternas miljö.

Beträffande hörnhuset på nr. 8 vore det önskvärt om tidigare fasadornament och fönsterspröjsar kunde återställas, ev. i modifierat utseende. (Detta kan inte regleras av planbe-stämmelser.) På nedre kartan sid. 37 finns ett mindre fel: Byggnaden på nr. 7, från 1996, har angetts vara från 1883 – 87.

Sammanfattande:

• Föreningen Gamla Lund ser planförslaget som mycket förtjänstfullt beträffande miljöanalyser och bevaringsbestämmelser.
• Föreningen anser att byggrätten på fastigheten nr. 4 bör begränsas till 2 ½ våningar och att bestämmelser kring sadeltak och takvinkel bör införas.
• Föreningen har inget att invända mot byggrätten på fastigheten nr. 9.
• Föreningen anser att byggrätten på fastigheten nr. 13 utgår.

Lund 2015-01-23

Föreningen Gamla Lunds styrelse