Föreningen Gamla Lund har tagit del av förslag till detaljplan för del av Östra Torn 27:13 i Lund, Lunds kommun (Science Village) i Brunnshög. PÄ 20/2013a.

Detaljplanen tar utgångspunkt i ramprogrammet för Science Village från 2013. I Föreningen Gamla Lunds yttrande till detta ramprogram, framhålls att detta ”visar stor omsorg om områdets äldre kulturmiljö, inte minst Odarslövs mölla, och anger riktlinjer för hur äldre miljöer kan infogas i nyare miljöer. Detta, liksom bevarandet av den gamla vägen mot Getinge-Gårdstånga ger en värdefull historisk förankring åt området. Naturkontakten mot Kungsmarken och utblickarna mot det öppna landskapet ger också ett värdefullt samspel med det äldre kulturlandskapet. Föreningen Gamla Lund har inget att erinra mot planprogrammet. Allmänt vill föreningen framhålla värdet av att bevara befintlig äldre bebyggelse i hela Brunnshögs- och Odarslövsområdet som integrerade delar av den nya miljön.”

Detaljplanen följer i stora drag ramprogrammet, med skillnaden att ett torg anläggs kring den föreslagna spårvägshållplatsen. Odarslövs mölla, Möllegården och gårdstunet och dess sammanhang med Odarslövsvägen bevaras liksom i ramprogrammet och omgivs av trädgård, som skall bevaras och restaureras. Möllan får rivningsförbud (r på plankartan) och fasad och vingar ska vara av trä. Möllegården får bestämmelsen: Volym och karaktär skall behållas/återuppbyggas, papp, tegel eller strå skall vara takmaterial. Fönster i gatuhuset ska vara av trä. I mölleträdgården skall befintliga träd behållas, liksom trädgårdskaraktär med gräsmattor och planteringar, där max. 40 % av marken får hårdgöras. Föreningen Gamla Lund ser dessa bevarandebestämmelser som välgrundade och tillräckliga, men det finns en oförklarad detalj på plankartan: Beteckningen r2 för Möllegårdens gatuhus har inte definierats på plankartan (bokstaven r betyder i sig rivningsförbud).

Liksom i ramprogrammet antyds en direkt väganslutning mellan Science Village och E22 (utanför själva detaljplanen). Som nämnts i kommentaren till ramprogrammet ser Föreningen Gamla Lund att de pengar som tänkes avsatta till denna väganslutning istället används till att utbygga kollektivtrafik och cykelvägar till Brunnshögsområdet, för att främja en lägre biltrafikandel.

För övrigt har Föreningen Gamla Lund inget att erinra mot planförslaget.

Styrelsen,
genom Bo Larsson