Förslaget till ny detaljplan för kv. Carl Holmberg 5, Bantoret 4, Lund, är överraskande eftersom Stadsbygg-nadskontoret så starkt framhåller byggnadens höga arkitektoniska värde, som enligt kontoret är av bygg-nadsminnesklass, samtidigt som man i detaljplanen föreslår en tillbyggnad av den helt unika byggnadens baksida på den lilla gården. Vi vill framhäva, att enklare, funktionella gårdsfasader utan utsmyckning och ornament ingår i byggnadens helhet, i enlighet med den tidens traditioner i stadskärnan, och att också fönster mot gården har stor betydelse för interiören.

Då byggherren Carl Olof Holmbergs far, den framgångsrike företagaren och industrialisten Carl Holmberg, avled år 1890, tog sonen Carl Olof över ledningen av såväl Lunds Gjuteri & Mekaniska Werkstad som Arma-turfabriken Carl Holmberg, vilka han ledde fram till sin död 1917. Carl Olof Holmberg var en av Lunds rik-aste personer och hade därför råd att låta uppföra ett dyrbart privatpalats år 1898/99 vid sidan av sin fars trevånings bostadshus i fransk nyrenässans, Bantorget 6. Detta skedde väl att märka samtidigt som Lunds pampigaste byggnad, Grand Hotell, samtidigt byggdes som en pastisch på ett franskt renässansslott vid Bantorgets östra sida. Med de båda hörnhusen Bantorget 2 och Bantorget 8 fullbordades denna enastå-ende ensemble av det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets byggnader på nordsidan av Bantorget. Det var ett nytt Lund som skapades under denna tid – stenstaden Lund.

Som arkitekt för Bantorget 4 anlitade Carl Olof Holmberg en av Malmös främsta arkitekter vid denna tid, Alfred Arwidius (1861-1915), som i Lund även har ritat församlingshemmet Ugglan (1900/01) och Gamla vattentornet (1909/10). Arwidius hade en högklassig arkitektonisk utbildning från KTH i Stockholm och Bauakademie i Berlin. Bantorget 4 har en synnerligen elegant och påkostad huvudfasad i en eklektisk stil, där den mycket stilkunnige Arwidius på ett originellt vis kombinerar venetiansk-gotisk palatsarkitektur med moriska och andra stilelement.

Vi vill, enligt ovan, framhäva att även gårdsfasaden med sin röda tegelfasad med bl.a. trapphuset ingår som en väl integrerad och omistlig del i palatset som helhet. Gårdsfasaden tillhör dessutom den synnerlig-en märkliga och pittoreska ensemblen av gårdsfasader, som i norr vetter i mot den av HSB 1960/61 upp-förda Knutsgården. Att bygga till Carl Olof Holmbergs palats på den trånga gården på baksidan vore till stor skada för den helhet som palatset utgör, där gårdsfasadens betydelse för helheten är jämförbar med palatsets huvudfasad.

Enligt planförslaget skall gårdsfasaderna i rött tegel bevaras, men detta är uppenbarligen inte uppfyllt. Överdäckningen av innergården innebär att gårdsfasadens nedervåning döljs eller ändras helt (detta redo-visas inte i planförslaget) och också kan påverka det vackra nedre trapphusfönstret, som visas på sid. 12 i planbeskrivningen. Överdäckningen sägs på sid. 18 ”ge en ljusare (…) innergård”, men detta gäller givetvis inte markplanet. Ett mörkt prång skapas, trots den föreslagna tillbyggnadens arkitektoniska ambitioner, mellan denna och den befintliga byggnaden, vars nordfasad döljs. Nybyggnaden får också, beträffande ljus och luft, negativ inverkan på den lägre grannbebyggelsen Bytaregatan 3-5. Den redan lilla friytan krymps med förslaget till en ännu mörkare och otrivsammare liten bakgård.

Vi vill också påminna om att den nu gällande planen från 1987 har som syfte att skydda gården från ytterli-gare bebyggelse och återföra fastigheten till bostadshus utom i bottenvåningen.

Med anledning av de ovan framförda synpunkterna finn er vi att lämplighetsprövningen visar att utbygg-nadsförslaget inte är lämpligt. Därför hemställer Föreningen Gamla Lund om

att Stadsbyggnadskontoret/Byggnadsnämnden inhiberar alla förslag om att bygga om eller till kv. Carl Holmberg 5, Bantorget 4 i Lund,

samt att Stadsbyggnadskontoret/Byggnadsnämnden hos Länsstyrelsen hemställer om att byggnaden Carl Holmberg 5, Bantorget 4 i Lund, förklaras som byggnadsminne i enlighet med vad Stadsbyggnadskontoret själv skriver om den unika byggnadens höga arkitektoniska värde.

Lund den 13 december 2019.
För Föreningen Gamla Lund:
Bo Larsson, Bengt Aronsson, Jan Torsten Ahlstrand