Föreningen Gamla Lund har tagit del av förslag till detaljplan for Ullen och Spinnrocken i Genarp (Gräntingevägen-Sandvägen) i Lunds kommun.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att förtäta området med bostäder i en till två våningar. Kulturhistoriskt intressant bebyggelse förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser. Viss parkmark tas i anspråk för bebyggelse.

Föreningen Gamla Lund ser positivt på att bostadshuset på Spinnrocken 2 ges rivningsförbud, skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser. Uthuset på samma fastighet ges varsamhetsbestämmelser men inte rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Bostadshuset och uthuset bildar en harmonisk helhet och det vore önskvärt att ge även uthuset skyddsbestämmelser och ev. rivningsförbud. Planen möjliggör bevarande av bebyggelsen på Vadmalen 1, men denna beskrivs inte närmare.

Den föreslagna nybebyggelsen vid Gräntingevägen ligger på nuvarande parkmark, men denna har från miljö- och rekreationssynpunkt begränsat värde. Nybebyggelsen bidrar till rumslighet och trygghet längs Gräntingevägen och utgör därmed ett positivt tillskott. Det kan dock övervägas att låta de två västra husen följa gatans riktning och därmed bidra till ett tydligare gaturum. Den föreslagna byggnaden innanför Spinnrocken 2 ianspråktar en i kvarteret centralt belägen parkyta, men hindrar inte att ett sammanhängande parkstråk bevaras. Föreningen Gamla Lund har inga kulturhistoriska eller stadsbildsmässiga synpunkter på detta.

De två nya huslängorna vid Sandvägen, med gavlarna mot denna, inordnar sig i ett befintligt bebyggelsemönster på befintlig tomtmark. Föreningen Gamla Lund har inga invändningar mot detta, men finner det olyckligt att grönytan norr om den södra huslängan skall tas i anspråk för parkering.

Nybebyggelsen i området ansluter i form och volym till den skånska traditionen. Föreningen gamla Lund ser gärna att arkitekturen mer ansluter till den äldre bebyggelsen i området (rött eller gult tegel eller vit puts) än till 1970-talshusen i ljusgrå kalksandstenstegel.

Föreningen Gamla Lund föreslår:

• Det prövas om de två västra nya huslängorna vid Gräntingevägen kan följa gatans riktning
• Det prövas om annan parkeringslösning kan finnas som bevarar mer av grönskan vid Sandvägen norr om den södra nybyggda huslängan.
• Uthuset på Spinnrocken 2 ges skyddsbestämmelser och ev. rivningsförbud. 
• Byggnaden på Vadmalen 1 bör ev. beskrivas.

Lund 2015-04-23

Föreningen Gamla Lunds styrelse