Föreningen Gamla Lund har tagit del av reviderat förslag till förslag till detaljplan för Vipemöllan 38 m fl i Lund, Lunds kommun. PÄ 25/2012a, 1281K-P129.

De synpunkter, som Föreningen Gamla Lund gav till det tidigare detaljplaneförslaget har beaktats i det reviderade förslaget. Detta gäller dels justering av väg och bebyggelse i områdets västra del, så planen bättre överensstämmer med det historiska planmönstret, dels utbyggd beskrivning av planens påverkan av kulturmiljön och av vilka byggnader som avses rivas. Föreningen Gamla Lund noterar detta med tillfredsställelse.

Justeringarna av bebyggelsen i områdets norra och nordvästra del innebär ett förbättrat samspel med omgivningen. Föreningen Gamla Lund ställer sig även positiv till dessa justeringar.

Styrelsen, 
genom Bo Larsson