Yttrande, kv. Eskil 21 m fl, 16 feb 2019 rev

Föreningen Gamla Lund har tagit del av granskningshandlingen till ovan nämnda detaljplan. Eftersom Gamla Lund inte fick den tidigare samrådshandlingen på remiss, har vi inte kunna lämna vårt yttrande förrän nu.

Planförslagets innebörd är att den befintliga ”Medicinarlängan” vid Sölvegatan, invid Gamla vattentornet, skall ges utökad byggrätt för att utbyggas till ett större medicinskt och hälsove- tenskapligt centrum med arbetsnamnet ”Forum Medicum”. Medicinarlängan ritades av Klas Anshelm och byggdes i fem etapper 1948 – 1976 (jfr. Per Qvarnströms monografi om Klas Anshelm s. 56 ff.) och länkades samman av en förbindelsegång. Ytterligare förbindelsegångar förenade byggnaderna i början av 2000-talet med BMC. Efter parallellt uppdrag ligger ett för- slag från Henning Larsen Architects till grund för planarbetet.

Som nämns redan i planbeskrivningens inledningsavsnitt innebär förslaget att en del av en värdefull kulturmiljö föreslås rivas. Det nämns också att Lunds bevaringsprogram anger att Anshelms Medicinarlänga bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö. I avsnittet ”Kulturhi- storiskt intressant bebyggelse” nämns att Medicinarlängan speglar en väsentlig del av univer- sitetets utbyggnad. Tegelmodernismen, utformad med skarpskurna röda tegelvolymer tillba- kadragna från gatan i gröna parkrum och placerade i ett stråk längs Sölvegatan under några decennier, bildar en karakteristisk miljö med högt arkitektoniskt värde.

Planförslaget innebär att hälften av förbindelsebyggnaden mellan de två äldsta högre byggna- derna i Medicinarlängan rivs och den återstående delen sammanbyggs med en större, ingla- sad tvåvåningsvolym och att ovanpå sistnämnda uppförs en kvadratisk inglasad trevåningsvo- lym i 45o vinkel. Dessutom rivs den särpräglade sexkantiga auditoriebyggnaden invid den nu- varande entrén, vilket anmärkningsvärt nog inte nämns i planbeskrivningen. Auditoriebygg- naden visas på två foton med bildtexten: ”Foto över entréområde som visar bevarandevärda särdrag och karaktär”. Entréområdet försvinner helt enligt förslaget. Nybyggnaden kontraste- rar mycket starkt mot de bevarade tegelbyggnaderna.

I avsnittet om stadsbild visas att de vinkelställda övervåningarna visserligen kommer att följa Sölvegatans sväng, men samtidigt skymmer den fria utblicken mot det gamla vattentornet – Sölvegatans viktigaste landmärke – och ett av Lunds viktigaste landmärken.

Utbyggnader vid Århus universitet visar att det är möjligt att bevara en rik regional- modernistisk tegeltradition under många decenniers utbyggnad. På 1930-talet ritades de första byggnaderna a Kay Fisker och C. F. Møller och ännu 70 år senare har nya byggnader anpassats till traditionen, såväl vad gäller material som takform och byggnadsorientering. Anshelms byggnader har i hög grad samma anda som universitetsbyggnaderna i Århus.

Efter en studie på platsen har Gamla Lund kommit fram till att det är möjligt att, med bibe- hållna befintliga byggnadsvolymer, utforma Forum Medicum i Lund som en röd tegellänga med egen identitet men i samklang med Medicinarlängan och komplettera med underord- nade, delvis uppglasade byggnadsvolymer och förbindelsegångar. En sådan lösning skulle vi- dareföra traditionen från Anshelm på ett motsvarande sätt som i Århus, men ev. innebära en något mindre våningsyta än det föreliggande förslaget. Dessutom kan siktlinjen mot Gamla vattentornet hållas fri. Bifogade enkla skiss visar hur man i princip skulle kunna utforma Fo- rum Medicum med minsta möjliga skada både för Medicinarlängan och Gamla vattentornet.

Föreningen Gamla Lund yrkar på att

  • Hela Medicinarlängan inkl. den sexkantiga byggnadsdelen i söder bevaras.
  • Nybyggnaderna följer Medicinarlängans huvudriktning och framstår som egna bygg- nadskroppar, förbundna med Medicinarlängan genom förbindelsegångar.
  • Nybyggnaderna får röda tegelfasader kombinerade med fönsterpartier, gärna i trä.
  • Nybyggnaderna får sadeltak.
  • Den öppna siktlinjen från Sölvegatans nedre del mot Vattentornet bevaras. Ett entrétorg skulle med fördel kunna anordnas vid Sölvegatan i samspel mellan Gamla vat- tentornet, Astronomiska institutionen och det föreslagna Forum Medicum.

För Gamla Lunds styrelse, Bo Larsson.