Föreningen Gamla Lund har tagit del av granskningshandlingen till ovan nämnda detaljplan. 

Det är positivt att fastigheten, liksom tidigare kan innehålla såväl bostäder som centrumverksamhet. Det bör dock i planen säkerställas att fastigheten inte blir utan bostäder.

Planförslaget är väl anpassat till den historiska bebyggelsemiljön i stadskärnan. Gatuhuset har försetts med tillräckliga varsamhetsbestämmelser. Möjligheten till ökad byggnadshöjd på gårdssidan innebär att taklutningarna mot gatan och gården blir olika. Detta påverkar gatubilden, särskilt från norr, där hela gaveln syns och eftersom gatuhuset är högre än grannhusen i norr och söder. Det vore önskvärt, om den förhöjda takfoten på gårdssidan kunde dras in någon meter, så att gavlarna fick oförändrade, likbenta takvinklar.

De föreslagna byggrätterna med en U-formad bebyggelse kring en inre gård stämmer väl med traditionen i Lunds innersta och påverkar inte befintlig gårdsmiljö nämnvärt. I viss mån innebär förslaget ökad skuggbildning på grannfastigheterna i norr. 

Den sammanlänkande byggnadens indragning på 0,3 m från fastighetsgränsen i norr innebär en välgörande underordning till de nord-sydliga byggnaderna. En fråga är dock om utrymmet blir för trångt till att fasad och ev. kvarvarande plank kan underhållas. Om planket avlägsnas, är frågan om avståndet 0,6 m mellan byggnaden är tillräckligt för att fasaderna skall kunna underhållas.

Den föreslagna byggnaden i väster har en lägre fasadhöjd mot gården än mot grannfastigheten i väster. Detta innebär att byggnaderna på gårdens västra och norra sida får enhetlig fasadhöjd och att fasadhöjden mot grannfastigheten i väster blir densamma som befintlig mur. Detta i kombination med sadeltak med enhetlig taklutning innebär en för stadskärnans tradition något främmande asymmetrisk takprofil. Ett pulpettak skulle förenkla problematiken även om pulpettak i Lunds stadskärna främst har använts till sekundärbyggnader. Föreningen Gamla Lund vill nämna frågeställningen, men ser den inte som avgörande för stadsmiljön och kulturvärdena. 

På sid. 12 i planbeskrivningen finns en otydlighet. Det står: ”Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage, källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande, trafik försörjande gata.” 

Detta bör rättas till (tillägg markerat i rött): ”Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage, källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark, dividerad med den sammanlagda markytan inom kvarteret samt halva omgivande, trafik försörjande gata.”

För Gamla Lunds styrelse,
Bengt Aronsson, Bo Larsson