Genom inlägg i Sydsvenska 30 maj uppmärksammade Föreningen Gamla Lund att 31 maj 2021 är sista dagen för att inkomma med yttrande om detaljplan för bebyggelse på del av Galgevången 1:320 m. fl. vid Fader Bergs väg, granskningsförslag. Föreningen har varken fått tillsänt samrådsförslaget eller granskningsförslaget för yttrande, och kom därför inte med yttrande om samrådsförslaget. Föreningen har följande synpunkter på granskningsförslaget.

Utbyggnadsområdet är formellt parkmark, men har inte använts som aktiv park. Där har funnits ett skyddsrum, en radiomast och annars ovårdad slyvegetation. Detta kan vara en anledning till att kommunen överväger bebyggelse på området.

Vid jämförelse mellan samrådsförslaget och granskningsförslaget, är det tydligt att samrådsförslaget var bättre anpassat till platsen. Det bestod av tre fyravånings punkthus, nästan som flerbostadsvillor. De hade kvadratisk planform och var orienterade på samma sätt som de flesta villor längs angränsande Otto Lindblads väg, i sned vinkel mot gatan. De var större än önskvärt men ändå i viss mån inpassade i parkmiljön, där det gröna trängde fram mellan husen. De var av typen ”hus i park”. I det nya förslaget har antalet byggnadsenheter utökats till fem, och de är sammanbyggda till en 70 m läng saxad byggnad. De bildar en mur, där grönskan inte tränger igenom, och norra elen av området görs till parkeringsplats. I det tidigare förslaget var parkeringarna insmugna bakom husen, längs Tornavägen.

Föreningen Gamla Lund motsätter sig inte bebyggelse i området, om den gröna parkmiljön tillåts fortsätta mellan husen fram till Tornavägen och Hardebergaspåret. Samrådsförslagets grundstruktur är användbar, men byggnadernas sidor bör minskas med 25–30 % för att parkkaraktären skall bibehållas och den fjärde våningen bör vara indragen som takvåning.

För Gamla Lunds styrelse

Erik Larsson, ordf.

2021-05-31.