Föreningen Gamla Lund har tagit del av granskningshandlingen till ovan nämnda detaljplan. 

Planen innebär att fyra bostadshus i 3-5 våningar ersätter det rivna (centralköket från 1935-37 (ritat av Sven Markelius) och 1984 (ritat av Sten Samuelsons arkitektkontor) i planområdets norra del. Det intill liggande f. d. boställshuset för ekonomibetjäningen används idag av Hemvården Klostergården-Järnåkra och skall bevaras. I planområdets södra del sammanbyggs Consensum Gymnasium (f. d. ångpannebyggnaden) med ett ny byggnad för undervisningsändamål och på S:t Lars plats uppförs en mindre nybyggnad för verksamhet och handel. Intill ligger f. d. stallbyggnaden, som skall bevaras och idag används av Hep Cat Store. I planområdets södra del ligger Kunskapsskolan, f. d. tvättbyggnaden, som utbyggts med undervisningslokaler. 

Föreningen Gamla Lund ser plankonceptet som välstuderat och anpassat till områdets karaktär av regelbundet placerade paviljongbyggnader i grön omgivning samtidigt som det finns tydliga gårds- och stadsrum och en ganska tät, stadsmässig miljö.

Torget S:t Lars plats, med service, skolor och bostäder, blir ett naturligt centrum för hela S;:t Larsområdet, en mittpunkt kopplad till bron över Höjeå. S:t Lars förstärks härmed som en egen stadsdel med stark identitet, koppling till det historiska arvet och nära samband bebyggelse – natur.

Ett sätt att stärka områdets kvaliteter är att ha en hög ambitionsnivå vad gäller nybebyggelsens utformning och anpassning till den äldre bebyggelsen. Den visade röda tegelarkitekturen uppfyller väl dessa önskemål. De plana taken är dock främmande för den gängse bebyggelsestrukturen i området. Det vore värdefullt att undersöka möjligheterna till viss takresning genom olika kombinationer av sadeltak och valmade tak eller övervåningar med neddragna tak i kombination med takkupor. Detta kan ev. påverka höjdbestämmelserna.

På s. 6 i planbeskrivningen är planområdet felaktigt placerat. Det ligger mer mot nordväst.

För Gamla Lunds styrelse,
Bengt Aronsson, Bo Larsson