Föreningen Gamla Lund ser med tillfredsställelse att bebyggelsen i kvarteret Posthornet av-slutas så att ett i princip slutet kvarter uppstår. Nybebyggelsen är väl anpassad till miljön och det är en fördel att Bruksgatan på motsvarande sätt som tidigare får sammanbyggda husfasa-der av varierande utseende.

Föreningen Gamla Lund har inget att erinra mot förslaget.

Vi vill dock framföra följande tillägg beträffande Gösta Adrian-Nilssons plats (vid Brotorget):

Omedelbart söder om kv. Posthornet finns Brotorget och Gösta Adrian-Nilsson plats. Gösta Adrian-Nilssons plats är sex är efter Byggnadsnämndens beslut att uppkalla den högra de-len av platsen framför Kristallen (platsen med ramperna), efter den store lundakonstnären GAN ännu inte utmärkt med det nya namnet på något synligt vis! Namnförslaget väcktes ut-sprungligen som ett medborgarförslag den 9 januari 2014 av undertecknad Jan Torsten Ahlstrand och behandlades positivt av Kommunfullmäktige, som remitterade ärendet vidare till Byggnadsnämnden, som i sin tur beslöt att den högra delen av Brotorget skulle namnges efter den internationellt kände lundakonstnären Gösta Adrian-Nilsson (GAN, 1884-1965).

Föreningen Gamla Lund hemställer därför att Stadsbyggnadskontoret snarast genomför Byggnadsnämndens beslut genom

att platsens nya namn skyltas upp på ett informativt och estetiskt tilltalande vis, gärna i kom-bination med en lämplig konstnärlig utsmyckning, t.ex. den porträttbyst av brons av GAN som nyligen har skänkts till Kulturen i Lund,
samt att Gösta Adrian-Nilssons namn blir korrekt stavat i alla handlingar med bindestreck i efternamnet.

Undertecknad Ahlstrand, som är expert på GAN, står gärna till förfogande för ett samtal om lämplig utformning av Gösta Adrian-Nilssons plats.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2020-02-07.