Föreningen Gamla Lund har i samrådsyttrandet dels poängterat områdets speciella arkitektur-historiska kvaliteter och huvudidén med en yttre bebyggelse som omkransar ett inre, varierat grönområde. Med någon tvekan godkände vi förslaget med synpunkten att ytterligare förtätning som motverkar visuell och funktionell kontakt mellan befintlig bebyggelse och den inre parken inte bör tillåtas. Föreningen Gamla Lund noterar med tillfredsställelse att vår beskrivning av områdets kvaliteter nästan ordagrant har införts i planbeskrivningen, men konstaterar att våra synpunkter på ev. ytterligare utbyggnad i områdets inre inte har tagits upp. Vi vidhåller här våra synpunkter från samrådsyttrandet.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahstrand.
2020-03-06