Våra kommentarer till detaljplanen får anses vara tillfredsställande besvarade, och vi framhåller fortfarande – utöver detaljplanens ramar – behoven av bättre kollektivtrafik till området och av samarbete mellan Lunds och Staffanstorps kommuner kring bevarande av det öppna kulturlandskapet. Därtill finns, i samband med bygglovshanteringen behov av hög ambitionsnivå vad gäller arkitektur och stadsbild.

Föreningen Gamla Lund har inget att erinra mot planförslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2020-02-07.