Föreningen Gamla Lund har i juni 2017 tillstyrkt planförslaget men önskat förtydligade bestämmelser för den nya huvudbyggnadens utformning, t ex beträffande fasadmaterial. Någon sådan precisering har inte gjorts, även om illustrationsskisserna antyder fasader anpassade till äldre byggnader.

Föreningen Gamla Lund tillstyrker planförslaget.

Lund 2017-10-23

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson