Föreningen Gamla Lund har i yttrande till samrådsförslaget ställt sig positiv till planen, med kommentaren att sadeltak, valmade tak eller övervåningar md neddragna tak hade inneburit en bättre anpassning till den äldre grannbebyggelsen. Stadsbyggnadskontoret kommenterar denna synpunkt allmänt med att kontoret har ”vägt tillkommande byggnaders inverkan på de kulturhistoriska miljöerna mot förtätning och möjligheten att tillskapa bostäder och verksamheter…”. Detta kan inte betraktas som en tillfredsställande kommentar, eftersom takets utformning inte nämnvärt behöver påverka exploateringen. Föreningen Gamla Lund kan ändå, jfr. samrådssvaret, acceptera planförslaget.

Samtidigt vill vi beklaga att Centralköket, den enda byggnaden i Lund som ritats av Sven Markelius, har rivits.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2020-05-27.