Detaljplaneförslaget innebär möjlighet att uppföra en bostadslänga i 2 ½ våningar längs Pilgrimsvägen i Södra Råbylund. Marken är en delvis tätbevuxen förvildad del av en tidigare villaträdgård i anslutning till den mer än 200 år gamla grannbebyggelsen Bursan 2. Nybebyggelsen, traditionellt längs gatan, med entréer från denna till bottenvåningen, ger viss stadga år stadsbilden och gatumiljön, samtidigt som den tillsammans med den äldre byggnaden avgränsar en inre grön yta. På detta sätt sker en god integration mellan äldre och ny bebyggelse. På gården tillåts viss lägre komplementbebyggelse. Denna bör vara av enkelt slag, gärna i trä, för att smälta in i gårdsmiljön.

På norra delen av den inre gården inryms 6 parkeringsplatser. Det är önskvärt att dessa utformas diskret, så att de väl smälter in i den gröna gårdsmiljön, och inte asfalteras.

Med ovanstående kommentarer har Föreningen Gamla Lund inget att erinra mot planförslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Erik Larsson, ordf., Bo Larsson, bevarandegruppen.
2021-03-31.