Föreningen Gamla Lund har tagit del av samrådsförslaget till kv. Galten, daterat 2020-05-29.

Föreningen finner det positivt att kv. Galten äntligen kan helas efter rivningarna i samband med planerna på gatugenombrottet på 1960-talet. Planbeskrivningen är välgjord och beskriver områdets förutsättningar, historik och kulturmiljö på ett utmärkt sätt.

Det hade varit önskvärt att återskapa det tidigare gaturummet kring Lilla Tvärgatan, men föreningen inser att detta inte kan göras eftersom en park har anlagts och eftersom Vårfruskolan behöver grönytor. Då är det ett bra alternativ, som planen föreslår, att skapa en sammanhängande triangulär grönyta längs Lilla Tvärgatans norra sida och där också inrymma en diskret busshållplats. Vi tar inte ställning till den föreslagna skolgården ovanpå busshållplatsen, men ser det som utmärkt att skapa ett slutet kvarter norr om grönytan med tydlig kvarterskant mot denna, liksom att öppna upp kvarterets inre med små gränder och platser och även skapa en ny om än förminskad Carlssons trädgård. Om busshållplatsen flyttas kan skolgården fortsätta i markplan och ev. en mindre byggnad uppföras i gathörnet.

Föreningen Gamla Lund har dock tre kritiska synpunkter till förslaget:

– 11-våningshuset inne i kvarteret är alldeles för högt och dominerande och har en för stadsbilden helt främmande skulptural takform. Bilderna på s. 38 och 39 visar hur förödande byggnaden är för stadsmiljön. En accept av ett så högt och dominerande hus inne i ett av stadskärnans kvarter kan öppna för liknande projekt på andra håll i stadskärnan med för den historiska stadsmiljön oöverskådliga konsekvenser. Maximal höjd i kvarteret – och stadskärnan – bör vara 5-6 våningar gärna med indragen takvåning. Allmänt bör tak i stadskärnan ha en till omgivningen anpassad form, gärna med inslag av takterrass med grönska.
– Gården och gårdshuset bakom Tepe-huset har betydande kulturhistoriska värden. Av detta skäl bör egentligen det föreslagna höghuset utgå helt och hållet från planförslaget, så att den gamla gårdsmiljön kan bevaras. Ev. kan i stället en mindre byggnad uppföras bakom den bevarade gårdsbyggnaden.
– Det är helt oacceptabelt att kapa av en bit av Tepe-huset för att ha en öppning ut mot torget. De tre låga husens slutna bebyggelselinje bör absolut bevaras utan avbrott. I stället bör den befintliga porten i det mellersta huset användas – där skulle de så fina väggmålningarna från 1930-talet kunna återskapas.

Föreningen Gamla Lund yrkar på att planen omarbetas i dessa avseenden.

För Gamla Lunds styrelse,
Erik Larsson,
ordförande
2020-09-14