Föreningen Gamla Lund har tagit del av granskningshandlingen till detaljplanen för kv. Gåsen 11 m.fl. i Veberöd. Föreningen fick inte samrådsförslaget på remiss, och kommer därför med synpunkter på granskningsförslaget.

Förslaget innebär en förtätning med bostadsbebyggelse på mark som tidigare använts till handelsträdgård med växthus. Förslaget innebär 2–3-våningsbebyggelse i rött tegel med inslag av vitputsade fasader och med sadeltak, vilket väl ansluter till Veberöds bebyggelsetraditioner. Att den inre delen av bebyggelsen är i tre våningar kan accepteras, eftersom denna inte ligger direkt ut emot gatorna. Bebyggelsen är orienterad parallellt eller vinkelrätt emot Sjöbovägen, och därmed i sned vinkel mot Ängavägen. Eftersom all tidigare bebyggelse i kvarteret längs Ängavägens sydsida har haft denna orientering, innebär förslaget inget avsteg.

Mot Sjöbovägen följer nybebyggelsen de bevarade angränsande villornas bygglinje, men vänder gaveln, inte långsidan mot vägen. Föreningen Gamla Lund föredrar att taknocken i denna byggnadsdel följer grannhusens riktning, parallellt med vägen. Alternativt ser föreningen gärna att det befintliga gatuhuset Gåsen 11 bevaras och integreras i projektet. Gatuhuset, från 1926 ligger, som enda byggnad i kvarteret och en av relativt få byggnader i Veberöd, direkt i gatulinjen och bidrar därmed till att skapa en centrumkaraktär. Bevaringsprogrammet anger att byggnaden bidrar till att bygga upp en kulturhistorisk miljö. Föreningen Gamla Lund har därför följande synpunkter:

  • Bevara om möjligt gatuhuset på kv. Gåsen 11 (även den 1963 tillbyggda delen av längan). Undersök ev. möjligheterna att låta en sammanbindande byggnadsdel förena nybebyggelsen med gatuhuset.
  • Om gatuhuset inte kan bevaras: Vänd den södra, 2-våningsdelen av nybebyggelsen med nockriktning längs gatan, motsvarande de båda grannhusen.

För Gamla Lunds styrelse
Erik Larsson, ordf.
Bo Larsson, bevarandegruppen.
2021-06-03.