På den idag till stor del av självsådda träd bevuxna ytan mellan Göingegatan, Getingevägen, Stig Sunners väg och Kemicentrum (Naturvetarvägen) planeras ett kringbyggt kvarter med fyra huskroppar. Åtskilda av mindre gröna passager till den gröna innergården. Området innehåller studentbostäder, och strukturen är anpassad till den intill liggande äldre bebyggelsen i Smörlyckan. Bebyggelsen har på traditionellt sätt entré från gatan och bildar den äldre, blandade stadsmiljöns front mot den öppnare och mer storskaliga institutions-, universitets- och företagsbebyggelsen. Kvarteret bildar ett slags yttre entré till den mer stadsmässiga stadskärnan.

Nybebyggelsen, i 3-5 våningar, innehåller studentbostäder med möjlighet till inslag av verksamheter i bottenvåningen. Genom sin begränsade storlek, sadeltak och traditionella läge längs gatorna samverkar bebyggelsen på ett förtjänstfullt sätt med Smörlyckans bebyggelse. Nybebyggelsen är betydligt tjockare än den äldre bebyggelsen, men genom asymmetriskt placerad taknock fås på gatusidan en takvinkel liknande den på den äldre bebyggelsen.

En av perspektivbilderna antyder att fasaderna mot Göingegatan avses klädda med stående träpanel, som utan utskjutande takfot fortsätter direkt upp på sadeltaket. För anpassningen till den äldre bebyggelsen mittemot vore tegelväggar, ev. med inslag av puts, samt markerade takfötter, gärna med gesims, att föredra.

Gamla Lunds styrelse har inget att erinra mot planförslaget utöver synpunkterna på fasaderna mot Göingegatan.

För Gamla Lunds styrelse,
Erik Larsson, ordf., Bo Larsson, bevarandegruppen.
2021-03-31.