Jämfört med samrådsförslaget är våningsantalet så gott som oförändrat, bortsett från att det nordvästra
punkthuset minskats från 8 till 5 + takvåning. Ljusförhållandena i de slutna kvartersgårdarna har inte
förbättrats och särskilt den västra gården är skuggig under en stor del av året.
”Dualismen” mellan avgränsning av den slutna kvartersstaden vid såväl Södertull som Södra vägen kvarstår, men behöver inte vara något problem, eftersom gavlarna vid Södertull fortfarande bildar en port till
stadskärnan.
Gamla Lunds önskemål om variation genom flera byggherrar tillgodoses genom uppdelning av kvarteren
på flera exploatörer och genom detaljplanens detaljbestämmelser. Avsikten med uttrycket ”modig bebyggelse” förklaras i samrådssvaret. Även om uttrycket är lite udda, är avsikten passande.
Gamla Lunds önskemål om bevarande av fler träd mittemot Kulturmejeriet föranleder ingen planjustering.
Trots förslagets enstaka brister har vi i Föreningen Gamla Lund utifrån våra bedömningsgrunder inga
invändningar mot förslaget.
För Gamla Lunds styrelse,
Anna Svenson, ordf.
Bo Larsson, bevarandegruppen
2022-06-27