Föreningen Gamla Lund har tillstyrkt samrådsförslaget och har inget att erinra mot granskningshandlingarna.

Lund 2017-05-15

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson