Föreningen Gamla Lund har tagit del av samrådsförslag till detaljplan för kv. Maria Magle i Lund. Förslaget syftar till att möjliggöra tillbyggnad av befintligt gårdshus med ett andra våningsplan

Planen innebär därtill att byggrätt anpassas till befintliga förhållanden, att skydd- och varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse införs och att markens bebyggande begränsas genom prickmark och kryssmark.

Föreningen Gamla Lund ser med tillfredsställelse att föreslagna skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser ger den värdefulla kulturhistoriska miljön ett förstärkt skydd. Påbyggnaden av gårdshuset är väl anpassad till den kulturhistoriska miljön. Mindre tillägg av denna typ är värdefulla för att ge ökad bostadsyta inom den historiska stadskärnan, utan att detta stör det kulturhistoriska värdet.

Föreningen Gamla Lund tillskyndar planförslaget.

Lund 2017-03-23

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson