Föreningen Gamla Lund har tillstyrkt samrådsförslaget och tillstyrker härmed också granskningshandlingen.

För Gamla Lunds styrelse, 
Bo Larsson och Bengt Aronsson

2018-06-19