Syftet är att pröva lämpligheten av en mindre gårdsbyggnad för bostadsändamål och i övrigt fastslå befintliga förhållanden.

Nybyggnaden ligger mot brandvägg i fastighetsgränsen, lite förskjutet i förhållande till ett befintligt skjul/skärmtak, som skall rivas. Ingen bild illustrerar byggnaden som skall rivas, men inget talar för att denna har något bevarandevärde. Nybyggnaden blir orienterad mot norr och innebär ökad skugga på gården, men följer samma mönster som på grannfastighet-erna i norr och söder, som båda har motsvarande byggnader (”halvhus”) mot fastighetsNybyggnaden ligger mot brandvägg i fastighetsgränsen, lite förskjutet i förhållande till ett befintligt skjul/skärmtak, som skall rivas. Ingen bild illustrerar byggnaden som skall rivas, men inget talar för att denna har något bevarandevärde. Nybyggnaden blir orienterad mot norr och innebär ökad skugga på gården, men följer samma mönster som på grannfastigheterna i norr och söder, som båda har motsvarande byggnader (”halvhus”) mot fastighetsgränserna i norr och söder.

Eftersom byggnaden följer ett traditionellt mönster och enligt skisserna får en utformning anpassad efter befintlig äldre bebyggelse, har Föreningen Gamla Lund inget att invända mot den. Planförslaget innehåller också förtjänstfulla bevaringsbestämmelser för den äldre bebyggelsen.

Föreningen Gamla Lund tillstyrker planförslaget.

Lund 2017-10-23

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson