Föreningen Gamla Lund har tagit del av samrådsförslag till detaljplan för kv. Sankt Peter 10 i Lund. Förslaget syftar till att möjliggöra vissa ändringar av byggnadernas användning och att skydda volymer och bevaringsvärda byggnader inom fastigheten. Förslaget har väl genomtänkta och detaljerade bevaringsbestämmelser, som säkrar bevarande av de äldre byggnaderna, även viktiga delar av interiören, samt lusthuset på gården. Dessutom skall det gröna området på fastighetens inre del bevaras. För de båda nyare byggnaderna innebär planbestämmelserna att de kan behållas som de är och inte kan ersättas av större eller högre byggnader, och att de, som idag skall användas till kontor och centrumverksamheter.

Planens förändringar jämfört med dagsläget är att den utöver centrumverksamhet ger möjlighet till bostäder – i vindsvåningen till föreningshuset i fastighetens södra del och i gatuhuset utöver kontors- och centrumverksamhet ger möjlighet till bostäder i såväl bottenvåning-en som vindsvåningen. I den tidigare restauranglokalen ”Åke Hans” eller ”Industrin” gäller att ”interiöra kolonner med kapitäl ska bevaras”, och ”takstuckatur och väggpanel, äldre fast inredning som dörrar och foderlister, behandlas varsamt vid ändring.” Föreningen Gamla Lund vill betona att bevarande av kolonnerna också måste omfatta kapitälen.

Föreningen Gamla Lund vill betona det historiska värdet av den tidigare restauranglokalen. Planen hindrar inte att bostäder kan inredas även där, men en ev. uppdelning av restauranglokalen i bostäder eller mindre lokaler skulle vara svårförenligt med bevarande av helhetsmiljön liksom kolonnerna och andra interiördetaljer. Det vore önskvärt om lokalen bibehölls som den är, helst till publik verksamhet. Att återgå till restaurangverksamhet vore givetvis positivt. Detaljplanen bör kompletteras med bestämmelser som hindrar uppdelning av de tidigare restauranglokalerna.

För övrigt ser Gamla Lund mycket positivt på detaljplaneförslaget.

Lund 2016-12-08

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson