Föreningen Gamla Lund har tagit del av samrådsförslag till detaljplan för kv. Sankt Peter 5 i Lund. Förslaget syftar till att möjliggöra bostäder, centrumverksamhet och kontor inom fastigheten samt att byggrätter i detaljplan anpassas till befintliga byggnader. Vidare är syftet att möjliggöra en förbindelsebyggnad mellan befintlig bostadsbyggnad och poolhus.

Föreningen Gamla Lund ser med tillfredsställelse att skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser har utökats jämfört med tidigare detaljplan, varmed den värdefulla kulturhistoriska miljön får förstärkt skydd. Det är också tillfredsställande att användningsbestämmelserna förs à jour med möjlighet till såväl bostäder, centrumverksamheter och kontor.

Det norra gatuhuset har nyligen ombyggts från butikslokal till bostad, varvid skyltfönstren ersatts av mindre, spröjsade fönster. Detta har gjorts på ett tillfredsställande sätt, men borttagandet av dörren mot gatan ger byggnaden en för gatumiljön negativ sluten karaktär. Ett ev. framtida återställande av dörren skulle positivt påverka gatubilden. Planförslaget hindrar inte detta.

Poolbyggnaden bakom gårdshuset har uppförts i strid mot gällande plan, men påverkar inte nämnvärt kulturmiljön. Föreningen Gamla Lund har ingen invändning mot att anpassa detaljplanen till byggnaden. Förbindelsebyggnaden till gårdshuset utformas i glas, så att gårdshusets korsvirkesfasad påverkas minimalt.

Föreningen Gamla Lund tillskyndar planförslaget.

Lund 2017-02-20

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson