Det befintliga industriområdet mellan Bryggaregatan, Åldermansgatan, Måsvägen och f.d. Bjärredsbanan föreslås omvandlat till tre slutna kvarter med bostäder, centrum- och kontorsverksamhet och s.k. mobilitetshus. De viktigaste entréfasaderna blir mot den planerade Västra Esplanaden i norr, som följer den gamla banvallen och som blir huvudstråk för kollektivtrafik. Detta innebär att en gammal kollektivtrafikled får en renässans. Det har i tidigare plandiskussioner föreslagits att här anlägga en snabbspårväg till Bjärred. Om detta skulle bli möjligt, skulle det innebära att Bjärredsbanan återuppstod i ny form. Det är positivt, att planförslaget möjliggör en sådan utveckling.
Ett preliminärt planförslag för grannkvarteret Separatorn i norr visar där tre kvarter, som fluktar med grannkvarteren i söder, vid Åldermansgatan. Den föreslagna kvartersindelningen av kv. Värmeväxlaren, innebär en mindre, ej motiverad, förskjutning i förhållande till planerade och befintliga grannkvarter i norr resp. söder, så att de nord-sydliga genomgående kvartersavskiljande gatorna inte direkt fluktar med gatorna/stråken i norr resp., söder. Föreningen Gamla Lund tar inte ställning till om gatorna bör flukta så att genomgående siktlinje uppstår, men konstaterar att ett detta skulle vara möjligt med en mindre planjustering.
Tidigare fanns Marknadsplatsen i områdets östra del, som bl.a. användes av cirkusar. På 1960-och 1970-talen byggdes åt Alfa Laval AB längs i stort sett hela kvarteret den 186 m långa och 83 m breda verkstadshallen med slutna röda tegelfasader. På norrsidan är överdelen uppglasad och uppdelad på en serie gavlar med låga gavelspetsar – jfr. bifogat foto. Bevaringsprogrammet anger denna fasad som kulturhistoriskt värdefull, medan byggnaden för övrigt bidrar till att bygga upp en kulturhistoriskt värdefull miljö, som stödjer berättelsen om Lunds industrihistoria.
Föreningen Gamla Lund inser att verkstadsbyggnaden är mycket stor och svår att återanvända och att den förhindrar skapandet av en mer varierad stadsmiljö i mänsklig skala. Däremot kunde det undersökas, om ett eller några av gavelpartierna mot norr kunde bibehållas och ingå i den nya bebyggelsen. Eftersom den nya fasaden mot Västra Esplanaden är förskjuten söderut i förhållande till verkstadsbyggnadens fasad mot Bjärredsbanan, innebär detta att gavelpartierna också måste flyttas. De skulle då kunna placeras på det mellersta, långa kvarterets norrsida, och därmed bidra till att mildra dettas storskalighet och samtidigt anknyta till platsens industrihistoria. Därtill föreslås att veksstadshallens regel s långt det gåpr återanvänds i nybyggnaden. Den föreslagna portöppningen genom kvarteret är av stort värde för att motverka kvarterets barriärverkan möjliggöra passage mellan tvärstråken i söder och norr. Entrétorget i öster med tillhörande ”signaturbyggnad” kan få stor betydelse som kännetecken för stadsdelen. Det är värdefullt att parken längs Åldermansgatan bevaras.

Föreningen Gamla Lund ser planen som en välkommen förnyelse av området, med tillägget att en återanvändning av en eller flera av de uppglasade gavlarna och återanvändning av teglet kunde undersökas.

För Gamla Lunds styrelse,
Erik Larsson, ordf., Bo Larsson, bevarandegruppen, 2021-03-31.