Föreningen Gamla Lund har tagit del av nämnda planförslag. 

Planens syfte är att pröva lämpligheten av att bygga om Historiska institutionens tidigare lokaler till bostäder. 

Det hade från arkitektur- och kulturhistorisk synpunkt varit värdefullt om denna gamla byggnad, en av Lunds universitets tidigaste institutionsbyggnader och ursprungligen kemiskt laboratorium, hade kunnat bevaras som institutionsbyggnad, men i nuvarande läge har Föreningen Gamla Lund inget att invända mot att byggnaden ändras till bostadsändamål, och ser med tillfredsställelse att byggnaden får rivningsförbud och att skyddsbestämmelserna säkerställer att fasaderna i princip inte ändras. 

Det nämns att byggnadens karaktär av universitetsbyggnad skall bevaras, men det framgår inte av planförslaget huruvida detta gäller byggnadens inre och vilken inverkan bostäderna får. Det är av vikt att trappuppgångarna, bärande väggar och befintliga äldre rum kan bevaras så långt det är möjligt, så att byggnadens historia som institutionsbyggnad kan avläsas i den framtida bostadsmiljön. 

Det vore värdefullt att även framöver tillåta gångtrafik väster om byggnaden, mellan Magle Lilla Kyrkogata och Magle Stora Kyrkogata. Detta ingår i ett gångstråk från Östra Mårtensgatan genom Laboratoriegatan, förbi Magleskolan, Magle Konserthus genom Själbodgatan och Stora Algatan mot Kulturen och Lundagård. Sådana sekundärstråk har värde som alternativ till att gå längs de större gatorna.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson.