Föreningen Gamla Lund har tagit del av nämnda planförslag.

Vi ser med tillfredsställelse att boningshuset bevaras och får skyddsbestämmelser. Ladugårds- och garagebyggnaderna ersätts av bostadshus som utformnings- och volymmässigt inspirerats av de byggnader som skall rivas, och som bildar en kringbyggd gård, liknande den befintliga, men med en ytterligare länga på östra sidan. Vi finner att detta har gjorts på ett förtjänstfullt sätt, och att den historiska gårdskaraktären är bevarad. Därför ser vi inte något hinder att riva ladugårds- och garagebyggnaderna.

Vi noterar också att de föreslagna byggnadsvolymerna inte inkräktar på den kulturhistoriskt intressanta siktlinjen mellan Norra Nöbbelövs och Vallkärra kyrkor (platsen för sista striden i ”slaget vid Lund”).

Vi tillstyrker därför planförslaget, men vill också i detta sammanhang betona vikten av att det öppna landskapet mellan Norra Nöbbelövs och Vallkärra byar, väster om Kävlingevägen bevaras och skyddas mot framtida stadsbebyggelse.

Lund 2017-06-07

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson