Planens syfte är att prova lämpligheten av att dels inrymma hotell i befintliga byggnader (20 rum, kök, reception m m), dels i nya byggnader (50 rum).

I ”Kulturmiljöinventering för Lund NE/Brunnshög, 2011” redovisas befintliga gårdar i området med omgivande grönska, och särskilt Brunnshögs gårds huvudbyggnad som kulturhistoriskt intressant. Brunnshögs gård är också viktig genom att den har gett hela stadsdelen sitt namn.

Planförslaget tar hänsyn till kulturmiljöinventeringen genom att ge huvudbyggnaden rivningsförbud och bevara trädgården utom en mindre del, där det inryms parkering. Därtill bevaras befintlig stenmur. Föreningen Gamla Lund ser positivt på detta och på att de ekonomibyggnader som rivs ersätts med nybyggnader som tillsammans med bevarade äldre byggnader bildar en kringbyggd gård, på motsvarande sätt som den tidigare gårdsanläggningen.

De i planförslaget visade nybyggnaderna ansluter genom sadeltak till den äldre traditionen, men har en arkitektur, vars samspel med den äldre bebyggelsen är oklart. Trevåningsfasaden med loftgång mot innergården är problematisk. Bilderna ger intrycket att miljön snarast domineras av nybebyggelsen, som inte på ett tydligt sätt förmedlar den tidigare rurala karaktären. Nybebyggelse i 2½-3 våningar i samspel med äldre bebyggelse i 1½ våning kräver stor detaljomsorg, om den tidigare atmosfären skall kunna bevaras.

Föreningen Gamla Lund tillstyrker planförslaget men önskar förtydligade bestämmelser för den nya huvudbyggnadens utformning.Illustrationsplanen visar den östra längan som befintlig byggnad, men det är nybyggnad. Den tidigare byggnaden på platsen är riven. Bildmaterialet i planbeskrivningen bör kompletteras, så att den nuvarande och tidigare bebyggelsens och gårdsmiljöns och den tilltänkta nya gårdsmiljöns utseende tydligare kan utläsas.

Föreningen Gamla Lund föreslår dessutom att nybebyggelsens utformning och arkitektur regleras genom tydligare rekommendationer för fasadutformning.

Med dessa tillägg tillstyrker Föreningen Gamla Lund planförslaget, som har en potential som värdefull historisk förankring i den nya stadsdelen.

Lund 2017-10-30

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson