Yttrande till detaljplan för Paradis 51 (del av) i Lund, Lunds kommun. Samrådshandling. PÄ 06/2020.
Föreningen Gamla Lund.

Detaljplaneförslaget omfattar en nybyggnad för samhällsvetenskapliga fakulteten för undervisning, forskning och viss kommersiell service på den nuvarande parkeringsplatsen vid Allhelgona Kyrkogata. Nybyggnaden skall byggas samman med gamla Polikliniken och gamla Barnbördshuset.

I ett tidigare detaljplaneförslag år 2013 gavs motsvarande byggnad, på 4 600 m2 BTA, ett något västligare läge, med ett hörn kopplat genom glasparti till gamla Barnbördshuset, men med öppna torgytor mot såväl gamla Polikliniken, gamla Centralköket och Allhelgona kyrkogata. Detta parti av gatan, som ingick i planförslaget kom genom upphöjning och gemensam beläggning att ingå i torgmiljön. Nybyggnaden bildade en avgränsning norrut av det inre gröna stadsrummet mellan gamla Barnsjukhuset och gamla Kirurgen. Det nya planförslaget öppnar i stället kvarterets gröna inre mot ett minskat torgrum mot Allhelgona kyrkogata. Nybyggnaden på 4 200 m2 BTA visas i perspektivskisser som dels en L-formad byggnadskropp i 3-4 våningar, dels en tvåvånings anslutningsbyggnad till gamla Barnbördshuset (i gult tegel) och gamla Polikliniken (i rött tegel). Perspektivskisserna antyder att denna anslutningsbyggnad blir uppglasad, men detta framgår inte av texten. En utbyggnad från 1940-talet av gamla Polikliniken kommer att rivas, men detta bör kunna accepteras, då detta framhäver den äldre byggnadsdelen, ritad av Salomon Sörensen.

Föreningen Gamla Lund var i huvudsak positiv till planförslaget 2013 men föreslog i yttrandet att planområdet utvidgades till att omfatta även de äldre grannbyggnaderna, att gamla stadsvallens läge visades genom markering på mark och i byggnader och att arkeologiska undersökningar gjordes kring gamla stadsvallen. I det nya planförslaget har planområdet i stället minskats genom att gatumarken inte längre ingår i planen eller ett entrétorg. Inget nämns specifikt om stadsvallen, men arkeologisk förundersökning skall göras.

Föreningen Gamla Lund ser positivt på planändringen med en öppning från kvarterets inre grönska till det nya entrétorget i norr. Detta ger en inbjudande entré norrifrån till denna del av universitetsområdet – f.d. södra sjukhusområdet. För förstärka förbindelse norrifrån – bl.a. från det under utveckling varande parkområdet kring Allhelgonakyrkan – vore det önskvärt att på nytt låta (del av) anslutande gatuparti genom upphöjning ingå i entrétorget. Föreningen ser det som positivt att entrétorget kombineras med bevarande av befintligt järnstaket, om än i förskjutet läge. De flesta träd behålls.

Det finns goda erfarenheter från SOL och LUX av hur äldre byggnader kan behålla sin identitet, samtidigt som de kopplas samman med varandra och med nybyggnader till större komplex. Detta kräver noggranna studier, där den större nybyggnaden i material, färg och form harmonierar och samspelar väl med de äldre byggnaderna och där de förbindande byggnadsdelarna framhäver de övriga byggnaderna samtidigt som de själva har hög arkitektonisk kvalitet. Lägre höjd, enkla former och uppglasning kan vara metoder att uppnå detta.

En brist i planförslaget är att inga tydliga direktiv ges för den direkta kopplingen mellan nya och äldre byggnader – detaljerna här ar avgörande för huruvida de äldre byggnaderna skall behålla sin identitet i den samlade kompositionen. Detaljplanen tillåter i princip fyra våningar i tegel fram till de äldre byggnaderna utan någon lättare förmedlande övergång. Planbeskrivningen, men inte plankartan nämner att byggnadsvolymen ska anpassas till anslutande äldre byggnader och att översta våningsplanet får mindre yta än övriga våningar, men detta kan inte anses vara tillräckligt för att säkerställa en god koppling mellan äldre och ny bebyggelse. Planbeskrivningen och plankartan anger att tillkommande fasader ska ha en ljus materialpalett och färgsättning för att ansluta till gamla Barnbördshuset och kontrastera mot gamla Polikliniken. Planbestämmelserna anger huvudsakligen tegel eller annat keramiskt material. Planbeskrivningen, men inte plankartan nämner att fasaderna inte får vara vita. De bifogade perspektivskisserna visar volymer men ger endast begränsad information om materialval och takutformning. Fasaderna på den högre byggnaden antyds fortsätta oavbrutet upp till det plana taket utan något förmedlande element, där områdets tradition är gesims och snedtak. Snedtak är att föredra men även vid plana tak kan bearbetade fasadavslutningar ge bättre anpassning till äldre byggnader.

Sammanfattningsvis föreslår föreningen Gamla Lund att
– tydliga direktiv ges i planbestämmelser och planbeskrivning angående nybyggnadernas koppling till de äldre byggnaderna, så att helheten består av tre tyngre byggnader – två äldre och en ny – med var sin identitet, sammankopplade med en lättare byggnadsdel;
– stadsvallens läge visas i markbehandling eller på annat sätt;
– anslutande avsnitt av Allhelgona kyrkogata åter tas med i planområdet och får en med entrétorget samordnad markbeläggning.

Därtill bör i bygglovsskedet stor vikt fästas kring utformningen av tak och övergången mellan fasad och tak.

För föreningen Gamla Lund 2021-08-31

Erik Larsson, ordförande.
Bo Larsson, bevarandegruppen