I vårt samrådsyttrande framhöll vi att det var anmärkningsvärt att planen inte omfattar hela kvarteret, eftersom detta utgör en helhet, behandlad i arkitekttävlingen, och som påverkar skolans utformning. Tävlingens idéer för kvarterets östra del nämns överhuvudtaget inte i planbeskrivningen. Det nämndes inte heller uttryckligen att planförslaget innebar att aulan med John Wipp konstverk ”Spectacolore”, som till största delen ligger utanför planområdet, måste rivas och att planen således får direkta konsekvenser också för den del av kvarteret som ligger utanför planområdet. I kommunens kommentar skrivs angående planområdet: ”Möjligheten att kombinera den nya gymnasieskolan med bostäder har delvis utretts i samband med arkitekttävling för gymnasieskolan. Eventuell fortsatt prövning hanteras i separat detaljplan. Aktuellt detaljplaneförslag inkluderar därmed endast gymnasieskola, inte bostäder. Detta för att göra detaljplaneprocessen för gymnasieskolan, som är ett prioriterat ärende, så tydlig och effektiv som möjligt.”

Föreningen Gamla Lund ser denna kommentar som helt otillräcklig, eftersom vår huvudinvändning är att större delen av aulan med ”Spectacolore” ligger utanför nuvarande planområde och att frågan om bostäder är sekundär. Vi ser det som orimligt att i en detaljplan på detta sätt påverka befintlig bebyggelse utanför detaljplanens område. Eftersom stadsbyggnadskontoret själv har framhållit Svaneskolans kulturhistoriska värden och särskilt aulan med John Wipps unika konstverk Spectacolore, står en eventuell rivning av dessa också i strid med PBL kap. 9 § 34: ”Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte /…/ bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.” 

Kommunen tillmötesgår vårt påpekande att det tydligt bör framgå att även aulan skall rivas genom att i avsnittet om konsekvenser tillföra de nedan kursiverade orden: 

”Den kulturhistoriskt värdefulla Svaneskolan, inklusive aulan som delvis ingår i planområdet, kommer att rivas som en konsekvens av detaljplanens genomförande. I sammanvägningen mellan de olika intressena har det bedömts som rimligt.”

Föreningen Gamla Lund noterar med tillfredsställelse denna textjustering, men kan inte hålla med om att en rivning kan bedömas som ”rimlig” efter ”sammanvägningen mellan de olika intressena”. Vi ser inte att ett bevarande av ”Spectacolore” skulle stå i motsättning till att bygga skolan eller till andra intressen, utan att det är en fråga om hur man bäst förenar ett bevarande med utformningen av den nya gymnasieskolan.

Vi ser också med tillfredsställelse att en viss möjlighet till bevarande av konstverket antyds genom att flytta det till annan plats – jfr. det kursiverade tillägget till konsekvensbeskrivningen nedan:

”De efterlevande till konstnären John Wipp kommer att tillfrågas om konstinstallationen Spectacolore ska modifieras och bli en del av den nya skolan eller inte, alternativt om den ska flyttas till annan plats.

Vi ser dock bevarande av konstverket inte bara som en angelägenhet för John Wipps efterlevande utan också som ett allmänt kulturhistoriskt intresse för staden. Vi återger delar av vår motivering härtill i samrådsyttrandet: 

”John Wipp (1927-2005) var en av Sveriges främsta monumentalkonstnärer med över femtio offentliga verk från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Han har utfört utsmyckningsuppdrag över hela landet på beställning såväl av Statens konstråd som av kommuner och landsting och privata uppdragsgivare. Som hans huvudverk räknas totalgestaltningen av Svaneskolans aula, som på uppdrag av Lunds skolstyrelse och konstnämnd utfördes i samarbete med arkitekten Fritz Österlin vid Hans Westmans arkitektkontor. John Wipps Spectacolore är inte en konventionell utsmyckning utan en konstnärlig gestaltning av ett helt rum, ett pionjär verk i svensk konsthistoria. Även armaturen och stolarna m.m. utformades i enlighet med konstnärens intentioner. Detta var en helt unik satsning av Lunds kommun för snart femtio år sedan, och aulan har i många är även använts som teater. Spectacolore bör på grund av sitt stora unikvärde och sin höga konstnärliga kvalitet få skydd enligt kulturmiljölagen.” 

Vi vidhåller att vi ser det som ytterst angeläget att aulan bevaras och får ingå i den nya skolanläggningen, eller att konstverket på annat sätt inbyggs i den nya skolbyggnaden. 

Föreningen Gamla Lund upprepar därför yrkandet från samrådssvaret att Svaneskolans aula med John Wipps Spectacolore bevaras i sin helhet och att den vinnande arkitektfirman får i uppdrag att omarbeta sina ritningar så att det unika konstverket integreras i den planerade nya gymnasieskolan.    

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson i samarbete med Jan Torsten Ahlstrand.