Bebyggelsen passar väl in i övergångszonen mellan stad och öppet landskap. Det är positivt att förslaget betonar värdet av utblickar mot det öppna kulturlandskapet, och att befintlig öppen mark runt Stora Råby skall bevaras. Särskilt värdefull är inslaget av öppen naturmark mellan bebyggelsen och åkerlandskapet i sydost.

Föreningen Gamla Lund vill här framhålla vikten av att åkerlandskapet söder och öster om planområdet bevaras på sikt, och att ingen vidare expansion av stadsbebyggelsen sker här. Dock anger den aktuella översiktsplanen stadsbebyggelse här efter 2040 fram till kommungränsen mot Staffanstorp, vilket är i strid mot önskemålet att bevara utblicken mot det öppna kulturlandskapet. Föreningen Gamla Lund anser att detta utbyggnadsområde bör utgå ur översiktsplanen och att ett samarbete med Staffanstorps kommun säkrar att det öppna landskapet bevaras också söder om kommungränsen. 

Det är positivt att särskilda studier gjorts av stadssilhuetten från sydost och speciellt av domkyrkan som blickfång från Dalbyvägen vid infart till staden österifrån. Det är olyckligt att bebyggelsen skymmer domkyrkan under en viss del av infarten, men detta kan med viss tvekan accepteras, eftersom domkyrkan kan ses såväl före som efter denna passage.  Föreningen Gamla Lund ser dock gärna en planrevidering, så att domkyrkan blir synlig från Dalbyvägen under hela passagen.

Vi vill i sammanhanget kommentera Råbylundsområdet som helhet, som kommit att bli en samling bostadsenklaver, var och en med tillfredsställande kvalitet, men utan samlande, identitetsskapande element för stadsdelen. Exempelvis hade Råbylundsvägen eller Guldåkersvägen, med motsvarande ambitionsnivå som i Brunnshög, kunnat utformas som en samlande bygata med skola, service och något högre exploatering, gärna ett samlande torg i mitten, varifrån ett grönt stråk kunde leda ner till vattenspegeln i söder.

Med dessa kommentarer tillstyrker Föreningen Gamla Lund samrådsförslaget.

Lund 2019-01-29

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson.