Föreningen Gamla Lund godkände med vissa kommentarer kring nybyggnadens modernistiska utformning samrådsförslaget. I planbeskrivningen har riktlinjerna för nybebyggelsens utformning förtydligats. Den i planbeskrivningen antydda nybyggnaden är dock med sin modernistiska karaktär, inte minst vad gäller takform, något främmande i miljön, vilket i någon mån frångår planbeskrivningens intentioner. Detta bör studeras närmare i bygglovsprocessen. Vi är också tveksamma till användningen av begrepp som ”nutida formspråk”, då byggnader idag utformas på många olika sätt, beroende av kontext och funktion.

Med dessa kommentarer tillstyrker Föreningen Gamla Lund granskningsförslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2020-03-05