Föreningen Gamla Lunds styrelse har i yttrande till samrådsförslaget framhållit att bevaringsbestämmelserna för Kristianstads Nation är tillräckliga, och att helhetsmiljön blir väl anpassad till omgivningen, men ställt sig tveksam till rivning av f d Bibliotekstjänst, en arkitekturhistoriskt intressant byggnad, ritad av Klas Anshelm. Stadsbyggnadskontoret bedömer, i samråd med stadsantikvarien i sitt samrådssvar att byggnadens kulturhistoriska värden inte är av sådan art att byggnaden inte kan rivas. De värden som planförslaget genererar i form av nya bostäder och tillskott till stadsmiljön värderas högre än byggnadens kulturhistoriska värden.

Föreningen Gamla Lunds styrelse har diskuterat frågan och delar inte stadsbyggnadskontorets syn. Styrelsen anser att planen bör omarbetas, så att f. d. bibliotekstjänstbyggnaden bevaras och ges ny användning och tillsammans med Kristianstads Nation och angränsande nya bostäder kan bilda en helhet, som ger lika stort tillskott till stadsmiljön som planförslaget. Det finns också stora möjligheter att uppföra välbelägna studentbostäder på annat håll, t. ex inom av kommunen föreslagna förtätnings- och utbyggnadsområden inom Kunskapsstråket, Ideonområdet och invid Norra Ringen.

Ytterligare ett starkt skäl för att bevara Klas Anshelms ikoniska byggnad i kv. Tegelbruket 4 är att Bibliotekstjänst var ett unikt företag som skapades i Lund för att serva svenska bibliotek, vilket företaget också har gjort under mer än ett halvt århundrade. F.d. Bibliotekstjänsts byggnad är därför en synnerligen viktig del av Lunds företags- och kulturhistoria och enligt vår mening omistlig i den lundensiska stadsbilden vid Tornavägen, såväl ur arkitektonisk som ur lokalhistorisk synvinkel.

Föreningen Gamla Lund hemställer därför att Lunds kommun omprövar förslaget till rubricerade detaljplan i syfte att bevara Klas Anshelms Bibliotekstjänst och adaptera byggnaden till en lämplig ny funktion och låta den få fortsätta att vara en vacker del av ensemblen av byggnader från 1950-talet vid Tornavägen. I samband därmed bör även skyddsbestämmelser för byggnaden utfärdas.

Lund 2017-11-08

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson