Som nämnts i yttrande till samrådsförslaget ser Föreningen Gamla Lund positivt på planen.

Föreningen Gamla Lund påpekade följande oklarheter i plankartan:
– Bestämmelsegränsen för rivningsförbud går tvärsigenom träbyggnaden, som föreslås riven. Detta innebär, formellt sett, att en del av byggnaden inte får rivas. Rivningsförbudet bör begränsas till 1920-talsbyggnaden.
– Ingen planbestämmelse hindrar att nybebyggelsen byggs ihop med 1920-talsbebyggelsen. För att säkerställa att nybyggnaderna blir friliggande bör mar-ken närmast 1920-talsbebyggselsen på alla sidor ges bestämmelsen ”Marken får inte förses med byggnad.”

Föreningen Gamla Lund noterar med tillfredsställelse att båda bristerna har åtgärdats.
Föreningens ser fortfarande gärna att planen möjliggör sadeltak på den västra ny-byggnaden.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2019-12-04