Planen syftar till att bekräfta pågående användning av bebyggelsen till utbildningsverksamhet, samlingslokaler, lager m m och ge möjlighet till ny bebyggelse. Befintliga äldre stallängor i tegel i U-form från 1920-talet och överbyggnad av gård från 1981 bevaras, medan en enklare träbyggnad av barackkaraktär rivs. De nya byggnaderna är friliggande, parallella med den befintliga byggnaden och anpassas i längd till dessa. De placeras så att de inte helt skymmer de bevarade äldre byggnaderna och så att befintlig grönska bevaras. Komplettering med ytterligare grönska föreslås. 1920-talsbebyggelsen föreslås få rivningsförbud och skyddsbestämmelser. För nybebyggelsens utformning föreslås bestämmelser, så att bebyggelsen anpassas till den bevarade äldre bebyggelsen. Den västra nybyggnaden föreslås få pulpettak.

Föreningen Gamla Lund ser positivt på planförslaget, men ser gärna möjlighet till sadeltak på den västra nybyggnaden. Själva plankartan reglerar dock inte takformen.

Plankartan har oklarheter:
Bestämmelsegränsen för rivningsförbud går tvärsigenom träbyggnaden, som föreslås riven. Detta innebär, formellt sett, att en del av byggnaden inte får rivas. Rivningsförbudet bör begränsas till 1920-talsbyggnaden.
Ingen planbestämmelse hindrar att nybebyggelsen byggs ihop med 1920-talsbebyggelsen. För att säkerställa att nybyggnaderna blir friliggande bör marken närmast 1920-talsbebyggselsen på alla sidor ges bestämmelsen ”Marken får inte förses med byggnad.”

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson.

2019-09-04