Föreningen Gamla Lund.

Som kommenterats till samrådsförslaget, ansluter planförslaget väl till traditionen i Lunds innerstad och i Nöden. Bevarande- och detaljbestämmelser är noggrant beskrivna. Föreningen Gamla Lund har inget att anföra mot planförslaget,

För Gamla Lunds styrelse,
Anna Svenson, ordf.
Bo Larsson, viceordf., bevarandegruppen
2022-12-07.