Föreningen Gamla Lund har tagit del av ovanstående planförslag.

Planförslaget visar komplettering av befintliga parallella historiska byggnader med en tvärgående förbindelsebyggnad fram till en nybyggnad, parallell med de äldre. Sistnämnda nybyggnad anknyter väl till den historiska strukturen. Förbindelsebyggnaderna görs lätta och uppglasade vilket på ett förtjänstfullt sätt låter de äldre byggnaderna framträda som huvudstrukturen och det gröna mellanrummet genomtränga förbindelsebyggnaderna.

Planen tillgodoser på detta sätt väsentliga kulturhistoriska aspekter och har väl genomarbetade bevaringsbestämmelser för de äldre byggnaderna.

Nybyggnaderna respekterar därmed väl den äldre bebyggelsens kulturvärden och tillför nytt utan att negativt påverka dessa värden. Den nya nord-sydligt orienterade byggnaden avses få 3 våningar och ansluter till de äldre huvudbyggnaderna genom sadeltak, valmat tak eller likvärdigt. Inget sägs om fasadmaterial, men vi ser gärna putsad fasad i samma kulör som de äldre byggnaderna.

Föreningen Gamla Lund tillstyrker planförslaget men önskar förtydligade bestämmelser för den nya huvudbyggnadens utformning.

Lund 2017-06-07

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson