Till Byggnadsnämnden
Lunds kommun
Box 41
22100 Lund

Yttrande till detaljplan Gasverket 6 i Lund, Lunds kommun. Sam-rådshandling. PÄ 02/2018a.
Föreningen Gamla Lund.

Planen syftar till att låta hela fastigheten ha kontorsändamål, inkl. igenbyggnad av det som idag är fastighetens gård. Planen inför rivningsförbud, utformnings- och varsamhetsbe-stämmelser för befintliga byggnader längs Trollebergsvägen och Gasverksgatan.

Tillbyggnaden skall ske på sådant sätt, att tegelfasader och gesimser mot gården bevaras, men det visade förslaget innebär begränsade ingrepp i de befintliga gatuhusens gårdssidor.

Förslaget innebär en förtätning väl anpassad till befintliga byggnader och omgivande histo-riska stadsmiljö. Föreningen Gamla Lund inget har inget att erinra mot planförslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson.

2019-09-30.