Föreningen Gamla Lund har i yttrandet angående samrådshandlingen 2015 tillstyrkt detta i stora drag, men bl a framhållit behovet av en fördjupad översikt över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och riktlinjer för bevarande. Kommunen har svarat att bevarandefrågorna kommer att fördjupas både i en strukturplan under arbete och i kommande detaljplaner. Föreningen Gamla Lund ser detta som tillfredsställande, men vill framhålla att en synpunkt är obesvarad:

Öresundsvägen är gammal, den finns med på Jean Bergmans karta från 1704. Väster om Bondevägen finns ett kort avsnitt där landsvägskaraktären med en liten vägkrök återstår, önskvärd att om möjligt bevara. Detta är möjligt, eftersom vägavsnittet enligt förslaget kan ingå i gång- och cykelstråk genom ett parkområde.

Som nämnts i samrådsyttrandet är Föreningen Gamla Lund positiv till att Bjärredbanans gamla sträckning utnyttjas till kollektivt trafikstråk, ev. spårväg, mot Bjärred, men vill peka på att den fördjupade översiktsplanen redan nu måste visa (ev. med alternativa lösningar) hur detta stråk i framtiden skall knytas till Lund C. Det är olämpligt att basera ett planförslag på överordnade strukturer som inte utretts tillfredsställande, eller att bortse från förhållanden som också kommer att påverkas av förslaget. Så har gjorts vid andra tillfällen.

Lund 2017-06-07

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson