Till Byggnadsnämnden
Lunds kommun
Box 41
22100 Lund

Yttrande till detaljplan för Lövsångaren 5 och 6 i Lund, Lunds kommun. Samrådshandling. PÄ 46/2017a.
Föreningen Gamla Lund.

Planförslaget syftar till att uppföra flerbostadshus och en mindre del butiks- och kontorslokaler i Papegojelyckans centrum. Detta innebär att befintligt parkeringshus samt lägre byggnader med bibliotek, kontor och livsmedelsbutik rivs.

De föreslagna nybyggnaderna ansluter genom tegelfasader och volym till kringliggande bebyggelse från 1977-79, ritad av Sten Samuelsons arkitektkontor. Parkeringshuset ersätts till stor del av en grön gård, som knyter samman den nya och den äldre bebyggelsen. Den lägre bebyggelsens kulturhistoriska värde är begränsat, varför det får ses som acceptabelt att ersätta den med ny bebyggelse.

Den nya bebyggelsen planeras med lokaler i bottenvåningen. Även om detaljplanen inte kan reglera lokalernas användning i detalj, är det av största vikt att liksom tidigare en livsmedelsbutik inryms här, och det vore önskvärt att också låta biblioteksfilialen få lokaler här. Detta har betydelse för områdets roll som lokalt centrum och mötesplats.

Butikens och bibliotekets nuvarande läge gör den bilfria – namnlösa – gatan i planområdets södra del till ett lokalt huvudstråk mot Papegojelyckans äldreboende och Folkparken. Denna funktion övertas av en mindre entréplats vid Örnvägen, vars kvalitet är svår att bedöma.

Med dessa kommentarer har dock Föreningen Gamla Lund inget att erinra mot planförslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson.

2019-09-30.