Planprogrammet för Östra Nöbbelöv innebär en förtätning främst av parkeringsområ-den och obebyggda skyddsområden mellan trafikleder och bebyggelse. 1960- och 1970-talets trafik-och stadsplanering innebar att stora obebyggda ytor, som i huvudsak var gröna, men inte användbara som rekreativ parkmark, kantade de större vägarna. Såd-ana ytor är i sig tidstypiska, men Föreningen Gamla Lund ser gärna att de får en använd-ning som är till större gagn för staden och dess invånare, och som ger ett estetiskt till-skott.
Idén är att området skall byggas med en relativt tät kvartersstruktur, som förvandlar Kävlingevägen från ett landsvägsliknande stråk till en trädplanterad stads-gata, ett ”stadsutvecklingsstråk”. Även Nöbbelövsvägen får mer av en stadsgatukarak-tär och i dess fortsättning anläggs en gång- och cykeltunnel under järnvägen till Sankt Hans backar, Norra Fäladen och Annehem.
Förtätningen är ett alternativ till bebyggelse i det öppna landskapet, och det förvandlar en miljö som varken är land, stad eller grönområde till en utpräglad stadsmiljö, utan att gå ut över några väsentliga värden i den befintliga förortsmiljön. Föreningen Gamla Lund ställer sig i princip positiv till denna förtätning, men har särskilt intresse i att undersöka hur planförslaget förhåller sig till den historiska bebyggelsemil-jön i Prästahusen, utbyggt efter 1875 mellan Kävlingevägen och järnvägen.
I planunderlaget betecknas bebyggelsen (inkl. uthus) på fem fastigheter genom rödmarkering som kulturhistoriskt värdefulla, medan en sjätte byggnad, Tu-nisborgsgården, längst i söder, betecknas som ”Byggnad som ingår i eller tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö”. Byggnaden 5:53 är också kul-turhistoriskt värdefull, men tas inte upp, då den ligger omedelbart norr om planområ-det. Eftersom byggnaden ingår i en samlad miljö, vore det värdefullt att integrera den i planområdet och bevarandeplaneringen. En av de rödmarkerade byggnaderna, 2:29, föreslås riven för att ge plats åt 4-5-våningsbebyggelse. Byggnaden är ganska enkel och delvis förändrad, men viktig, om man önskar att Kävlingevägens östra sida skall bevara något av sin historiska karaktär, inte bara som punktvis bevarade småhus i en ganska annorlunda tätare kvartersstruktur. Föreningen Gamla Lund ser gärna, att planen för Prästahusen justeras så att den i högre grad får karaktären av ”tät småstad”, där de äldre byggnaderna (inkl. 2:29) naturligt integreras i den nya miljön.
Tunisborgsgården, söder om kvartersstrukturen, anses vara i för dåligt skick för att kunna bevaras, och det föreslås att den ersätts av ny bebyggelse på samma plats, i samma skala. Föreningen Gamla Lund kan instämma i detta.
I planen redovisas inte konsekvenserna av en utvidgning av järnvägen till fyra spår.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2020-03-31