Föreningen Gamla Lund har tagit del av samrådshandlingen till detaljplan för del av Öresundsvägen.

Planen innebär att en enkel verkstadshall, idag använd av Lundasmide rivs, men detta är en enkel standardbyggnad utan kulturhistoriskt värde. Inga fornlämningar är kända inom området, men Föreningen Gamla Lund noterar, att om sådana skulle påträffas, skall markarbeten omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Gamla Lund har inte något att invända mot planen som sådan.

Föreningen vill dock gärna anföra följande inför den fortsatta planeringen av området: Öresundsvägen är en historisk väg, den finns med på 1704 års karta, men är troligen betydligt äldre än så. Bara mellan Bondevägen och rondellen i väster har något av landsvägskaraktären bevarats. I denna ingår en obetydlig, men synlig dubbelkurva – som alltid funnits där – och en liten träddunge. Planen innebär ett mindre ingrepp i den gamla landsvägen, just där den nya vägsträckan viker av, men resten av vägen berörs inte. Föreningen Gamla Lund vill i detta sammanhang påtala vikten av att den kvarvarande gamla vägsträckan, som inte längre blir bilväg, i det fortsatta planarbetet bevaras som gång- och cykelväg med exakt den sträckning vägen har idag, inkl. den lilla dubbelkurvan, och att befintlig vegetation vid vägen kan bevaras.

För Gamla Lunds styrelse
Erik Larsson, ordf.

2021-01-14