I Föreningen Gamla Lund arbetar vi både med bevarande av den byggda miljön och kulturlandskapet. Med tillfredsställelse noterar vi att ett grundligt underlag arbetats fram beträffande natur- och kulturmiljön i stråket Lund – Hässleholm och att Trafikverket initierar en öppen diskussion om den nya stambanans utformning och läge. En viktig fråga är hur banans miljöpåverkan kan minimeras utan att dess funktion försvagas. Den skall ju, tillsammans med befintliga spår, främja såväl regional- och lokaltåg som höghastighetståg och godståg, och där ingå som länk mellan Skandinaven och kontinenten. Föreningen Gamla Lund utgår från att två viktiga frågor blir noga belysta:

1. Bana på bro måste undersökas på lika fot med bana på mark. Brobana innebär minimal barriärverkan – människor, rådjur, kor och traktorer kan passera fritt under spåren, vägar behöver inte stängas av eller ledas om och mindre mark behöver lösas in.
2. Det måste tydligt redovisas hur banan förhåller sig till och kan ansluta till olika alternativ till järnväg genom/under/förbi Lund. Föreningen Gamla Lund förutsätter att man inom Lund löser frågan på ett sådant sätt att Armaturfabriken och bebyggelsen mellan Nygatan och järnvägen bevaras eftersom denna miljö utgör en viktig och omistlig del av stadskärnans karaktär.

För Föreningen Gamla Lunds styrelse
Bo Larsson, Bengt Aronsson, Jan Torsten Ahlstrand.
13 mars 2020