Föreningen Gamla Lund har tagit del av förslag till planprogram för centrala Genarp.

Genarp växte fram som ett litet stationssamhälle som slutstation för Malmö – Genarps järnväg, men fick genom sitt perifera läge i förhållande till både järnvägsnätet och vägnätet bara en långsam utveckling. Järnvägen nedlades redan 1948, men kvar finns stationshuset och intill detta, början på ett stationssamhälle, som låg relativt långt från den gamla kyrkan. Genarp kom att utvecklas till ett villasamhälle, blev bara rudiment av det klassiska skånska, småstadsliknande stationssamhället. Det kanske viktigaste bevarade elementet från denna påbörjade utveckling är f.d. hotellet i hörnet Bygatan – Gödelövsvägen, nästan mitt emot stationshuset. Där växte den internationellt kände poeten, dramatikern och regissören Lars Norén upp på 1950-talet, när hans far var källarmästare på hotellet, där familjen också bodde. Hotellet bildar bakgrund i Noréns självbiografiska teaterpjäser ”Natten är dagens mor” och ”Kaos är granne med Gud”. Därtill kommer att sådana centralt belägna hörnhus byggdes som ett löfte om att stadsliknande kvarter med mer eller mindre sluten bebyggelse skulle växa fram kring stationen. Att riva huset vore en mycket stor kulturhistorisk, såväl som stadsbyggnadsmässig förlust.

Genarps centrum är idag ganska glest, och Föreningen Gamla Lund ser positivt på att genomföra en förtätning – inspirerad av det traditionella stationssamhället – i den omfattning det inte går ut över kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det är också en fördel, att planområdet är så pass stort att det ger möjlighet att skapa en sammanhållen centrummiljö.

Överhuvudtaget ser vi planprogrammets utvecklingsidéer som fruktbara, bl.a. idén att skapa ett centralt torg och att utveckla Fjärilsparken. Däremot är vi tveksamma till om den konkreta redovisade modellbilden av en framtida bebyggelsestruktur lever upp till intentionerna. Det nämnda hörnhuset föreslås rivet och ersatt med nya byggnader med framskjutande gavlar, vilket bryter mot traditionella kvartersstrukturer. Flertalet visade byggnader är fristående och framställs som lika varandra. De tycks varken bilda tydliga gaturum eller ha villastadens karaktär. Det vore önskvärt med en struktur mer lik det traditionella, småstadsliknande stationssamhället, med varierande bebyggelse längs rumsbildande gator och platser och med tydlig gatu- och gårdssida. Detta skulle i linje med både järnvägsepokens och planprogrammets intentioner och även märka ut centrumområdet i förhållande till den omgivande villastrukturen.

Föreningen Gamla Lund anser att hörnhuset Bygatan – Gödelövsvägen skall bevaras och att planen därtill skall justeras så att den bättre motsvarar intentionerna.

För Gamla Lunds styrelse

Erik Larsson, ordf.

Planprogrammet för Genarps centrum finns att läsa i sin helhet HÄR (länk).