Planen bygger på Planprogrammet för Söderport från 2018. Tre mer eller mindre slutna kvarter i 4–7 våningar föreslås mellan Hardebergaspåret och Södra vägen, som skall ”boulevardiseras” och få ett förstärkt gaturum. Norr om Hardebergaspåret byggs fyra fristående hus i 3–8 våningar, som en övergång till parken norr därom. Jämfört med Planprogrammet har maximalt våningsantal minskats från 10 (inkl. takvåning) vilket Föreningen Gamla Lund ser som positivt. Enligt planbeskrivningen skall detta inte påverka stadssiluetten från söder. De kringbyggda kvarterens innergårdarna blir nästan helt skuggiga i mars och september, men till större delen solbelysta i juni fram till mitten av eftermiddagen. En viss uppluckring av kvarterens västra husrader skulle ev. kunna ge bättre solförhållanden.

Gamla Lund ser det också som positivt att den befintliga parkeringsanläggningen tas bort, så att Hardebergaspåret kan återfå sin historiska sträckning och att tvärgående gång- och cykelstråk kan skapas mellan Södra vägen och Södra Esplanaden. Det är också positivt att ett sammanhängande, om än något decimerat grönstråk kan bevaras och utvecklas längs Södra Esplanaden fram till Stadsparken, så att den historiska stadskärnan behåller sin tydliga avgränsning mot söder. I parkstråket bevaras det tidigare stationshuset Lund södra och intill liggande envåningslänga från tidigt 1800-tal.

Planförslaget innehåller en viss dualism; å ena sidan är ambitionen att bibehålla den historiska stadskärnans tidliga avgränsning söderut vid Södertull, å andra sidan innebär planen att den tättbebyggda kvartersstaden expanderar fram till Södra vägen. Problematiken löses dels genom det uppluckrade grönare området mellan Hardebergaspåret och Södra Esplanaden, dels genom att bebyggelsen vid Stora Södergatan – Malmövägen söder om Södertull föreslås vara tillbakadragen i förhållande till gatan så att de båda markanta gavlarna vid Södertull fortfarande bildar riktpunkt från söder och en tydlig port till den historiska stadskärnan. (Gavelbyggnaderna ligger utanför det aktuella planområdet med Gamla Lund vill ändå ge följande kommentar: Den östra gavelbyggnaden betecknas i bevaringsprogrammet som kulturhistoriskt värdefull men inte den västra gavelbyggnaden, Stora Södergatan 58. Denna bör betraktas som kulturhistoriskt värdefull eller byggnad som ingår i eller tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö, dels p.g.a. de båda gavlarnas kombinerade betydelse som port till den historiska stadskärnan, dels för att gaveln pryds av reliefen ”Våren” av Axel Wallenberg och att byggnaden är en god exponent för 1940- och 1950-talens lokalt förankrade tegelmodernism.)

Föreningen Gamla Lund ser positivt på planförslaget, inte minst uppdelningen på mindre byggnadsenheter med varierande höjd och riktning. En fördel vore, om en uppdelning på byggherrar och arkitekter kund ske också inom kvarteren för att uppnå en naturlig variation. Både planprogrammet och planförslaget talar om en ”modig” arkitektur utan att definiera innebörden av detta. Gamla Lund ser gärna en variation inom en enhetlig harmoni, som bl.a. tillåter träbyggnader mot parken i norr.

11 träd måste fällas enligt förslaget, varav 7 har god vitalitet 6 av de 7 träden skall ge plats för nygestaltning av Stora Södergatan och endast 1 till ny bebyggelse. Föreningen Gamla Lund ser gärna en justering på detaljnivå, så att fler av dessa träd kan bevaras.

För Gamla Lunds styrelse,

Erik Larsson, ordf.

2021-02-22.

Se detaljplanen här: Planbeskrivning 2020-11-06 Detalj plan för kvarteret Margretedal